Sắp có quy định giao đất với thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu tách thửa tại TP.HCM

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông báo số 356/TB-VPCP do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ký ban hành vào ngày 03/10/2019.

Theo đó, nêu rõ về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Đồng thời, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung Dự thảo Quyết định cho phù hợp với tên gọi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa ra Thường trực Chính phủ thảo luận.

Được biết, nội dung Dự thảo Quyết định này xoay quanh các vấn đề nêu sau:

- Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề;

- Điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề;

- Hình thức giao đất, cho thuê đất, xác định mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất khi thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa cho người sử dụng liền kề;

- Giá đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất;

- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; trách nhiệm tổ chức thực.

Điều này có nghĩa sắp tới sẽ có quy định về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, phù hợp với thực tiễn quản lý và sử dụng đất tại TP.Hồ Chí Minh.